Nyheder

Her på siden vil du løbende kunne holde dig opdateret på referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger samt anden vigtig information

De fulde referater kan findes under generel information

04.06.2024

Om opsætning af eller udskiftning af markise

17.05.2024

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 – 2024

Bestyrelsen har afholdt møde den 07.05. 2024. Det fulde referat ligger her på hjemmesiden under fanen “Generel information”. Fra mødet kan nævnes følgende: 

• Konstituering af Bestyrelsen

Bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:
Brit Korsgaard Madsen Formand, valgt på Generalforsamlingen
Peter Torp Næstformand
Ann-Britt Wetche Bestyrelsesmedlem
Casper Meldgaard Bestyrelsesmedlem
Per Højmark Bestyrelsesmedlem
Anne Fisker Nielsen 1. Suppleant
Keld Dalskjær Lyngsdal 2. Suppleant

• Opfølgning på generalforsamlingen
Kommunikation til medlemmer generelt
Bestyrelsen har debatteret om, hvorvidt vores kommunikation til medlemmer er tilstrækkelig.
Bestyrelsen og den driftsansvarlige kommunikerer til medlemmerne via bestyrelsesreferater, informations- og nyhedsmails samt opslag i tavlerne i opgangene.
Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer læser udsendte referater, mails og opslag.

• Orientering/ driftsforhold
Der er udført algerens på gavle og sydside af T-huset, samt murene mod øst/vest og p-pladserne.
Der opstartes på betongennemgang, med følgende reparationer, på både A-hus og T-hus.
Observeres der beton skader på altaner/terrasser, bedes det meddeles til Ivan Pedersen.
Fyrretræerne mod Vestervang er opstammet, og har fået et helt nyt udsende.
Som vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2024 gennemføres der et ”kroneløft” på de 2 egetræer mod vest. Træbeskærer Jonny Freundt har besigtiget træerne sammen med IP og en repræsentant fra afd. Vests Bestyrelse. Arbejdet forventes opstartet i uge 21.
Bestyrelserne i Øst og Vest har besluttet indkøb og opstilling af robot plæneklipper på vores græsarealer, jf. beretningen på generalforsamlingen. Der er indkøbt 3 robotter, som er installeret medio april.

Der er forsat gang i salg af lejligheder i vores ejerforening. Der er til nu handlet én lejlighed.
Listen over øvrige kommende opgaver blev gennemgået

• Økonomi
Det foreløbige regnskab for perioden 1. januar – 30. april 2024 viser et overskud på 302.000 kr. mod et budgetteret underskud på 210.000 kr. eller en positiv afvigelse på 512.000 kr.
Den positive afvigelse kan væsentligst forklares ved, at der kun i begrænset omfang er igangsat de budgetterede større vedligeholdelsesopgaver i 2024, samt at visse udgifter ikke afholdes jævnt fordelt over året, mens budgettal for 2023 er fordelt ligeligt på de 12 måneder.
De løbende ejendomsudgifter (andet end vedligeholdelsesopgaver) er 100.000 kr. højere end budgetteret.
Af denne afvigelse kan 56.000 kr. henføres til renovation og poser, hvor der i 2024 er indkøbt af et betydeligt lager af poser, svarende til 2 års forbrug, samt renovationsudgift til Kredsløb for 1. halvår på 111.000 kr.
Vi afventer fortsat en endelig opgørelse af renovation fra Kredsløb.
Tilsvarende er vedligeholdelse af grønne arealer – hvor udgifter deles med Vest – 47.000 kr. højere end budgetteret. Afvigelsen er væsentligst en følge af indkøb af nyt haveværktøj samt afholdte udgifter vedr. opsætning m.v. af robotplæneklippere. Vi afventer endelig opgørelse og afregning med Vest vedrørende robotplæneklippere.
Vedrørende vedligeholdelsesopgaver har vi i 2024 indkøbt nye døre til barnevognsrum i nr. 7 og 8 (25.000 kr.). Dørene forventes isat i løbet af foråret. Herudover har vi fået installeret ny tagventilator i nr. 3 (25.000 kr.)
Vedrørende større vedligeholdelsesopgaver drøftede bestyrelsen igangsætning af udbedring af belægning i gårdrummet samt nye indgangsdøre til opgang 7 og 8. Bestyrelsen forventer at udbedring af belægning i gårdrummet igangsættes i løbet af sommeren.

• Næste møde afholdes 11. juni 2024 kl. 19.00.

• Eventuelt og andre beslutningspunkter
Afregning af varmeregnskab:
Bestyrelsen har, sammen med vores administrator, haft et forsøg på at lave en mere rationel måde at håndtere slutafregningen af varme, bl.a. ved indhentelse af kontonumre.
På baggrund af forløbet med at indhente kontonumre vurderer bestyrelsen ikke, at metoden har effektiviseret afregningsforløbet, og har derfor besluttet, at afregningerne i 2025 (vedrørende 2024) skal ske via den tidligere metode med regulering i aconto betalinger.
For de beboere, som ikke har indsendt kontonummer vedrørende den nuværende afregning for 2023, skal afregning ske via regulering i acontobetalinger i de kommende måneder.

Referat fra generalforsamling 19.03.2024

• Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen inklusive fuldmagter var beslutningsdygtig. 

• Ejerforeningen har fået ny hjemmeside, som alle opfordres til at besøge.

• Der er kommet nye affaldskuber, og formanden opfordrede til, at alle er omhyggelige med at sortere affaldet.

• Der er i samarbejde med Ejerforeningen Vestervang Vest indkøbt robotplæneklippere.

• Formanden henviste interesserede i at besøge Aarhus kommunes hjemmeside vedr. spørgsmål om hjemfaldspligt.

• Der planlægges renoveringsarbejde af belægninger i gårdarealet i samarbejde med Ejerforeningen Vestervang Vest.

• Det nye arbejdsrum/ værksted i kælderen er blevet indviet, og bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil få glæde af at bruge rummet til små og store projekter.

• Her på hjemmesiden ligger en liste over håndværker, som kender bygningerne, og som anbefales i forbindelse med renoveringsprojekter af lejlighederne.

• Formanden oplyste, at der igennem året har været stor opbakning til de arrangerede sociale arrangementer i foreningen. Successen fortsætter i indeværende år.

• Til sidst takkede formanden ejendomsassistent og driftsansvarlig, samt den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

22.03.2024

Opdateret håndværkerliste

06.03.2024

Indvielse af vores nye, fælles arbejdsrum

Ejerforeningens arbejdsrum er indrettet i en af foreningens garager i parkeringskælderen. Det fælles arbejdsrum er blevet sat i stand, og det ligger i parkeringskælderen under altangangshuset.

Rummet er stort og velegnet til gør-det-selv projekter og/eller forårsklargøring af cyklen. Det er aflåst, og man låser sig ind med egen postkassenøgle.

Åbningen blev markeret med en lille indvielsesfest søndag den 3. marts 2024. Hele bestyrelsen deltog og stod for at servere friskgrillede pølser, vin og kolde øl og sodavand.

Der var flot opbakning med 52 deltagere fra en tredjedel af ejerforeningens lejligheder, og stemningen var god.

Fotos: Casper Meldgaard og Pia Myrup

12.02.2024

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 – 2024

Bestyrelsen har afholdt møde den 15. 01. 2024. Det fulde referat ligger her på hjemmesiden under fanen “Generel information”. Fra mødet kan nævnes følgende: 

• Arbejdsrum: Som før udmeldt ud har Bestyrelsen besluttet at etablere et arbejdsrum i kælderen i altangangshuset (A-huset). Materialer til rummet er  indkøbt, og rummet vil være klar til ibrugtagning i løbet af februar.

• Poseordning: Bestyrelsen besluttede, som bekendt, at fortsætte poseordningen; både med sorte og grønne poser. Der er fundet en billigere pose end vores tidligere Aarhuspose. De nye poser er i kraftig kvalitet, og de er af 100 % genbrugsplast. Poserne afhentes stadig i vores barnevognsrum /byttebiks. De store, sorte poser udgår.

• Nordfacader: Bestyrelsen arbejder fortsat på udarbejdelse af plan for renovering af vores nordfacader, som forventes at strække sig over en årrække. Planen vil blive drøftet på den kommende generalforsamling.

• Fællesmøde med de andre ejerforeninger i Vestervang: De 5 ejerforeninger på området Vestervang ser generelt en stor værdi i afholdelse af fællesmøder 2 gange årligt. Her udveksles erfaringer, holdninger og information om projekter, der kan have interesse på tværs af foreningerne.

Vedrørende tilbagekøbsklausul er der p.t. kun gennemført enkelte tilbagekøb i de relevante afdelinger og sag mod Aarhus Kommune vedrørende tilbagekøbsklausul er fortsat igangværende. Tilbagekøbsklausulen betyder begrænsninger i lånemuligheder hos enkelte realkreditinstitutioner i forbindelse med f.eks. salg eller renovering. Bestyrelsen er informeret om, at et kreditinstitut kan give mulighed for være muligt at optage lån uden disse begrænsninger. De har omdelt flyeren ”Er hjemfaldsklausulen en udfordring for dig? – til beboerne i Vestervang”, og en kopi kan fås ved henvendelse til ejerforeningen.

• Generalforsamling 2024: Desværre er cafeen i Folkehuset Vestervang blevet dobbeltbooket fra kommunes side, og det gør, at vi ikke kunne få torsdag den 21. marts 2024.

Det betyder at, der er datoændring for generalforsamlingen, således at

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES TIRSDAG DEN 19. MARTS 2024

i Folkehuset Vestervang. Indkaldelse kommer i februar.

• Næste møde: Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19. 

15.12.2023

Referat fra bestyrelsesmøde 30.11.2023

Bestyrelsen har afholdt møde den 30.11.2023. Det fulde referat ligger her på hjemmesiden under fanen “Generel information”. Fra mødet kan nævnes følgende: 

• Bestyrelsen har besluttet at indkøbe nye energibesparende udendørslamper ved Altanganghuset.

• Vi får ny leverandør af affaldsposer, som er lavet af 100 % genbrugsplast, og som er 35 % billigere.

• Der har været afholdt møde med Ejerforeningen Vestervang Vest om vores samarbejde; især om  grønne arealer og bygninger. Der blev drøftet robotplæneklippere, parkeringspladsbelægning, træer ved p-pladserne, renovering af gårdrum og afrensning/vedligeholdelse af vores facader i foråret 2024. Ejerforeningen Vestervang Vest fremlagde ønske om styning af de to vestligste egetræer, der står ud for opgang 6. Træerne står på vores grund, og en evt. beslutning om styning eller andet skal træffes på vores generalforsamlingen i 2024.

• Bestyrelsen drøftede foreløbige udkast til budget og vedligeholdelsesopgaver i 2024. Under hensyn til de planlagte igangsætninger af renoveringsprojekter og de almindelige prisstigninger (herunder stigning i varmepris og på renovation), finder bestyrelsen det nødvendigt at forøge satserne for driftsbidrag, samt varme og vand, således at den samlede sats for driftsbidrag samt varme og vand for 2024 vil udgøre i alt 179 kr. pr. fordelingstal pr. måned (mod 169 kr. pr. fordelingstal pr. måned i 2023).

• Det foreløbige udkast til vedligeholdelsesopgaver er opdelt i en række kendte, tilbagevendende basis vedligeholdelsesopgaver. De samlede vedligeholdelsesopgaver forventes at beløbe sig til 2.400.000 kr. (Basis vedligeholdelsesopgaver omfatter bl.a. betonskader, rørskader, montering af nye målere ifm. renoveringer, skader på faldstammer samt almindelige vedligeholdelsesopgaver). De særlige vedligeholdelsesopgaver dækker for 2024 væsentligst opstart af komfortforbedrende renovering af vores nordfacader. Projektet med nordfacaderne forventes af strække sig over en årrække.

• I forlængelse af den tidligere information omkring de nye ejendomsvurderinger, er det muligt for den enkelte ejer at klage, hvis man ikke mener, at den foreløbige vurdering er korrekt, når de endelige ejendomsvurderinger kommer i løbet af 2025. På grundlag af de foreløbige vurderinger vil bestyrelsen ikke afvise, at der er grund til at klage. Vedr. vurderinger i relation til hjemfaldsforpligtelse henvises til bestyrelsesreferat 12.

• Næste bestyrelsesmøde afholdes 15.01.2024, kl. 19.

06.12.2023

Billedserie af Vestervang i sne

Den ligger under fanen Galleri. Fotos: Peter Lyngmose

16.11.2023

Om den nye affaldssortering

Til alle beboere i Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 Øst

Så er der gået 14 dage med vores nye affaldssortering, og vi er kommet rigtigt godt i gang. Det er dejligt at se, hvor engageret der bliver sorteret.

• Fif
Når du står foran de nye affaldskuber og skal af med de forskellige former for affald, kan det være en stor hjælp for dig, at træde med den ene fod på den runde jernstang, der er forneden på tværs af kuben, så du har begge hænder fri til at arbejde med.

• Intet pap i restaffald
Lad os holde fast i den gode start og huske, at store papkasser ikke skal smides i restaffaldscontaineren. Det sker, og det må være en enkeltstående fejl her i begyndelsen.

• Poseordning
Bestyrelsen i Vestervang Afsnit 5 Øst har prioriteret, at vi fortsætter med vores hidtidige poseordning, for at sikre en god og ensartet affaldssortering i poser af god kvalitet. Vi har undersøgt markedet og fundet grønne og sorte poser af 100% genbrugsplast. De er i en noget tykkere kvalitet end de poser, som ”Kredsløb” omdelte til alle husstande ved affaldssorteringens start.

• Skakterne
Vi har fortsat ret til at bruge affaldsskakterne til restaffald – MEN ”Kredsløb” har udmeldt, at de vil lave stikprøvekontrol på de steder, der fortsat anvender affaldsskakte.

God arbejdslyst med din affaldssortering. Den er væsentlig for fællesskabet.

 

Mvh. Ivan Pedersen, driftsansvarlig, mobil: 2092 2213.

02.11.2023

Fra i dag skal vi alle begynde at sortere vores affald lidt grundigere

Læs hvordan her:

Referat fra bestyrelsesmøde 19.10.2023

Bestyrelsen har afholdt møde den. 10.10.2023. Det fulde referat ligger her på hjemmesiden under fanen “Generel information”. Fra mødet kan nævnes følgende: 

• Den 3.10.2023 blev en stor del af Aarhus ramt af dobbelt skybrud. Heldigvis konstaterede vi ikke oversvømmelser i eller skader på vores bygninger. Dog konstaterede vi mindre oversvømmelser og én utæthed på Terrassehuset, som efterfølgende er blevet udbedret.

• I arbejdet for at forbedre klimaskærmen og reducere bygningens klimaaftryk har vi isoleret lofterne over portene.

• Vi har undersøgt muligheden for installering af fibernet i vores ejendomme. Af hensyn til bygningernes arkitektoniske fremtoning er det ikke muligt at installere fiberkabler udenpå vores bygninger, og vi vurderer, at det er uforholdsmæssigt dyrt at gennemføre installationen i teknikskakte mv.

• Til almindelig information er ejerforeningen velkonsolideret, og den overholder på alle måder vedtægternes krav om kapitalbuffer. Bestyrelsen har reserveret en million kr. på en særskilt konto til kommende, større projekter.

• Bestyrelsen har drøftet etapevis renovering af nordfacaderne, bl.a. under hensyn til den økonomiske rentabilitet og de varslede stigninger i fjernvarmeprisen. Det bemærkes, at de indtil nu overvejede tiltag i første etape indgår som en integreret del af en samlet omfattende renovering.

• Da vi i ejerforeningen ikke har et rum, hvor det er muligt for beboerne at foretage mindre reparationsopgaver mv., har bestyrelsen – som et forsøg – besluttet at opdele oplagsrummet i kælderen, således at halvdelen af rummet vil være tilgængeligt for sådanne opgaver.

• Bestyrelsen ønsker at forbedre belysningen på vores nedkørselsrampe til kælderen – som i øjeblikket fremstår meget mørk – ved at genetablere den oprindelige belysning.

• Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at klageretten vedr. de nye ejendomsvurderinger skal gøres gældende af den enkelte ejer og ikke af ejerforeningen. Vedr. vurderinger i relation til hjemfaldsforpligtelse henvises til bestyrelsesmødereferat nr. 12 – 2022/23.

• Der arbejdes fortsat med modernisering af og ajourføring af vores hjemmeside. 

• Næste bestyrelsesmøde afholdes den 30.10 2023 kl. 19.

Referat fra bestyrelsesmøde 19.09.2023

• Etablering af affaldskuber og ny affaldssortering:
Plads til de nye affaldskuber er gjort klar ved opgang fra P-plads ved nr. 7 og nr. 8. De nye affaldskuber bliver leveret i uge 44.
Når de nye affaldskuber er etableret, er det kun ”restaffald”, som må smides i affaldsskakterne. Alt andet skal sorteres og placeres i den nye kuber. Nærmere vejledning vil tilgå fra Kredsløb A/S.

• Vand i terrassedæk i T-huset:
Etape 1 af udbedring af vandproblemet i terrassedækket i T-huset er gennemført. IP (Ivan Pedersen) vil løbende have fokus på, om udbedringen er tilstrækkelig med henblik på at følge op med etape 2 i foråret 2024, som er at få lappet hullerne i loftet, hvor der har været suget vand ud, samt at få malet.
Gennemførelsen af etape 1 er gennemført indenfor det forventede budget.

• Salg af lejligheder:
Der er stadig salg og dermed nye ejere af lejlighederne. Bestyrelsen ønsker velkommen til alle nye ejere. Der kan på nuværende tidspunkt ikke konstateres faldende salgspriser pga. tilbagekøbsklausul.

• P-plads:
Asfalten på vores P-plads har flere huller m.v. For at undgå yderligere nedslidning af asfaltlaget i den kommende vinter igangsætter vi udbedring af huller m.v., hvilket påregnes gennemført inden december måned. IP er i færd med at indhente tilbud fra asfaltfirma.

• Cykeloprydning er igang:
Det er VIGTIGT, at alle får skrevet deres lejlighedsnummer på det manilamærke, der er bundet på cyklen.

• Økonomi v. PH:
Foreløbig oversigt over økonomisk status for perioden 1/1 – 31/8 blev drøftet. Oversigten viste, at der i perioden har været et merforbrug netto på 75.000 kr. som følge af forskydninger indenfor en række poster. Bestyrelsen forventer en væsentlig reduktion af dette merforbrug i perioden frem til 31. december 2023.

Vedrørende vores nye varme/ladevekslere til varmt vand i Terrassehuset og i Altangangshuset, har
der i perioden siden idriftsættelse, været en besparelse på forbruget af varmt vand på omkring 17%.
Bestyrelsen forventer, at den samlede årlige besparelse på varmtvandsudgifterne, vil beløbe sig til
omkring 30.000 kr. Bestyrelsen vil løbende følge op på økonomien i de nye varmevekslere.

• Nordfacaderne:
I fortsættelse af det på generalforsamlingen i marts 2023 fremlagte har IP, med udgangspunkt i erfaringerne med facaderenovering i to prøvelejligheder m.v., arbejdet videre med skitser og planer for eventuel renovering af nordfacaderne.

Den samlede investering vedrørende renovering af nordfacaderne, tilsvarende de to prøvelejligheder, vurderes på nuværende tidspunkt at overstige 6 mio.kr.

Af vores energimærkningsrapport fra 2020, og rapport udarbejdet i relation til prøvelejlighederne, kan udledes, at der kan forventes en meget begrænset varmebesparelse, ved gennemførelse af en sådan renovering af nordfacaderne. Endvidere vurderer energimærkningsrapporten fra 2020 ikke, at en samlet og omfattende isolering af nordfacaderne i væsentligt omfang, vil medvirke til en forbedring af vores energimærke fra i dag ”C” til ”B”.

Bestyrelsen undersøger p.t., om opdatering af nordfacaderne og de samlede økonomiske og komfortmæssige fordele, herved modsvarer en sådan investering. Bestyrelsen arbejder således videre med planerne for renovering af nordfacaderne, og har endvidere nedsat en arbejdsgruppe (CM, IP og PH), med henblik på at undersøge forskellige modeller, for gennemførelse af målrettede og nødvendige tiltag med fokus på komfortforbedringer. Når arbejdet er færdigt, vil det blive forelagt for generalforsamlingen.

(Efter bestyrelsesmødet har Kredsløb varslet stigninger i fjernvarmen, se punkt 11, og dette vil selvfølgelig indgå i bestyrelsens videre overvejelser) 

• Generalforsamling 2024:
Ejerforeningens ordinære generalforsamling 2024 afholdes den 21. marts 2024 i Folkehuset Vestervang.

• Udendørslamper:
Bestyrelsen besluttede at igangsætte udskiftning af udendørslamper ved A-huset, bl.a. fordi det ikke er muligt fortsat, at få reservedele til de nuværende lamper.
CM har fundet en lampe, som ligner den oprindelige lampe, og som kan give en mindre elbesparelse, da lampen er en LED lampe med skumringscensor, og har ca. 12 års levetid.
Udskiftningen forventes tilendebragt senest ved udgangen af november 2023.

• Socialt:
Sommerfesten var en stor succes. Den blev holdt en lun sommeraften og var præget af en dejlig stemning og god mad. Arrangementsudvalget og deltagerne sender begge bestyrelser en stor tak for bevilling af tilskud til leje af borde og stole.

Referat fra bestyrelsesmøde 25.05.2023

• Nye varme/ladevekslere:
Vores nye varme-/ladeveksler til varmt vand er installeret i Terrassehuset og i Altangangshuset.
Fordelene ved de nye ladevekslere er bl.a. mere effektiv opvarmning af brugsvand, lavere temperatur på returvand, så vi kan reducere strafafgift, samt reduktion af risiko for legionella.
Bestyrelsen vil løbende vurdere de økonomiske fordele ved de nye varmevekslere.

• Vand i terrassedæk i T-huset:
Tidsplanen for udbedring af vandproblemet i terrassedækket i Terrassehuset er ved at blive udsendt til de lejligheder, der bliver berørt.

• Salg af lejligheder:
Der er stadig salg og dermed nye ejere af lejlighederne. Bestyrelsen ønsker velkommen til nye ejere.
I forbindelse med renovering af lejligheder sikrer vi, at der sker installering af nye energi- og vandmålere.

• Lugtgener:
Der har været tilfælde af lugtgener fra andres madlavning. Det skal understreges, at der er et absolut forbud mod at anvende motor på emhætter, der er tilsluttet den fælles udsugning.

• Robotplæneklippere:
Der blev drøftet forslag om anskaffelse af robotplæneklippere til vores græsarealer. Bestyrelsen drøftede indhentet tilbud på anskaffelse af robotplæneklippere, sammenholdt med den aktuelle pris for pasning af vores plæner og hække m.v. Konklusionen for nu er, at indkøb af robotplæneklippere ikke vil give en økonomisk gevinst.

• Økonomistatus:
Foreløbig oversigt over økonomisk status for perioden 1/1–30/4 blev drøftet. Oversigten viste at der er forskydninger indenfor de enkelte poster i forhold til budget, men at disse forskydninger i al væsentlighed p.t. udligner hinanden.

• Tilbagebetaling/efterbetaling af varme og vand:
Tilbagebetaling og efterbetaling af aconto varme og vand blev diskuteret.
Det skal være mere smidigt, og tilbagebetalingen og efterbetalingen skal ske tidligere i de kommende varmeregnskaber med start fra varmeregnskab 2023.

• E-mail hierarki og gruppetitulering ved PT:
Ejerforeningens mailadresse, som anvendes til kommunikation mellem ejerne og bestyrelsen, skal laves om og have et nyt navn. Der kommer besked til alle, når der ligger en ændring.

Referat fra bestyrelsesmøde 17.04.2023

• Nye varmevekslere til A-Huset og T-Huset er bestilt hos VVS-firmaet Flemming Sørensen. Cirkapris 305.000 kr. Arbejdet er aftalt til opstart i uge 21 i år.

• Vi har modtaget kvittering for valg af beholdere til den nye affaldssortering fra Kredsløb Aarhus. Ordningen træder i kraft til efteråret 2023. Der vil komme detaljerede informationer ud til hver husstand i god tid inden opstart.

• Der skal klargøres til de nye kuber, som vil blive placeret, hvor de nuværende genbrugscontainere (til papir, plast, glas og metal) står.
På grund af krav om såkaldt ”respektafstand til kuberne”, er der behov for mere plads omkring containerne, end vi har nu. Det betyder, at den p-plads, der er placeret tættest på bliver inddraget, og at de to handicapparkeringspladser ved opgang 7 og opgang 8, hver vil blive flyttet én bås mod nord.

• Der har været gennemgang af vores nordfacader for betonskader. Der er nogle få skader, som bliver udbedrede af firmaet Sylan.

• Sylan og Ivan Pedersen er endvidere ved at lægge en plan for udbedring af afløb på Terrassehusets terrasser. Der kommer besked til de lejligheder, der vil blive berørte.

Referat fra generalforsamling 23.03.2023

• Bestyrelsen har foreslået ikke at hæve den samlede bidragssats til drift og energi.

• Der er indhentet tilbud på installation af nye varmevekslere i ejendommen, der ifølge eksperter vil kunne reducere varmeforbruget til opvarmning af brugsvand med ca. 15%.

• Der er fokus på energirenovering af nordfacaden. Planlagt opstart i 2024.

• Der er ansat en administrator til at styre bogholderiet mm. Der har været lidt opstartsudfordringer, men nu begynder det at fungere.

• I 2023 påbegyndes arbejdet med opbygning af ny hjemmeside til foreningen.

• Genbrugsen. Der bliver opstillet reoler i barnevognsrummene i opgang 7 og 8. Her kan beboerne aflevere brugbare ting og bøger mm, så øvrige beboere kan få glæde af dem. Der opfordres til at vi alle hjælper med at holde orden.

• Formanden rettede stor tak til Bent Grøn for mange års bestyrelsesarbejde og kasserer. Bent har valgt ikke at genopstille.

• Et medlem ønskede at vide om der var nyt vedr. tilbagekøbsklausulen. Peter Torp kunne på vegne af bestyrelsen oplyse at der som skrevet i beretningen ikke er nyt vedr. dette emne.

• Regnskabet udviser et underskud på 145.914,-kr mod det budgetterede underskud på 332.750,-kr.
Den væsentligste årsag hertil er udskydelse af enkelte vedligeholdelsesopgaver til indværende år.

Referat af bestyrelsesberetning for kalenderår 2022-2023, udsendt 15.03.2023

• Farvel til STOFA

• Bestyrelsen valgte ifølge vedtægternes § 10 at antage en ekstern administrator pr. 1. juli 2022. Det drejer sig om Kenneth Sørensen, Tangens ApS, Vitavej 71, 8300 Odder.

• Jørgen Leth lej. 751, stopper helt som energikonsulent i 2023. Opgaverne m.h.t. til energiopgørelserne varetages fremover af driftsansvarlig Ivan Pedersen og administrator Kenneth Sørensen.

• Bestyrelsesmedlem Bent Grøn har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen takker Bent for hans mangeårige store og engageret arbejde, han har lagt i bestyrelsesarbejdet samt kassererfunktionen.

• Intet nyt vedr. tilbagekøbsklausul

Regnskab

Regnskabet for 2022 udviser et underskud på 145.914 kr, mod et budgetteret underskud på 332.750 kr.

Ved udgangen af 2022 udgør egenkapitalen 972.891 kr.

For yderligere information henvises til de udsendte dokumenter, regnskabserklæring 2022, Revisionsprotokollat 2022, Årsrapport 2022 og energiopgørelse 2022.

Vedligeholdelse og større projekter i 2022

• Der er monteret nye indgangspartier i opgang 1-2-3-7-8. Flotte og velfungerende døre.

• Der er lavet 2 stk. prøve efterisoleringer på Nordfacaden af A-huset. Det har givet god komfort og er ramt ret godt udseendemæssigt. Der bliver indhentet priser på større portioner af efterisoleringer til i gang sætning 2024. Det drejer sig om 104 antal moduler i både A og T huset, der forventes opsat over en kortere årrække.

• Der er installeret blødgøringsanlæg i A- og T-huset i marts 2022. Det skulle gerne kunne ses på kalkaflejringer i lejlighederne, forlænge vores hvidevares, og gerne vores vandrørs,
levetid.

• Der er installeret energi- og vandmålere i 2 lejligheder. Så der er nu installeret ca. 50 % energimålere og ca. 42 % vandmålere.

• Vestervang ØST og VEST har fået 4 stk. ladestandere med 8 udtag til elbiler. Der er bevilliget tilskud fra staten på kr. 18.000 til både ØST og VEST. For at oplade sin elbil, skal man købe en ladetilladelse for kr. 500 pr år. Dette for at brugerne betaler den årlige leje af ladestandere hos Clever.

• Vandproblemer i T-husets terrassedæk er ved forsøg med ophugning af beton og udbedring af indstøbt afløbsrør vist sig at være en succes. Der arbejdes videre på at løse problemet på de resterende terrasser.

• Barnevognsrummene i opgang 7 og 8, er blevet malet. Der er desuden kommet tænd- og sluksensor i lyspærerne, så man ikke længere skal bruge lyskontakten. Der er sat en reol op til ”GENBRUGSEN”, så det er muligt at sætte mindre brugbare genstande til fri afbenyttelse. Dette er i tidens ånd og selvfølgelig non-kommercielt. Der bliver sat en lang hylde op langs væggen til opbevaring.

• Kredsløb Aarhus var i efteråret 2022 fremme med varsling om det nye affalds sorteringssystem. Dette system blev vedtaget på Christiansborg. Der er i skrivende stund kommet konkrete løsningsforslag, som Vestervang ØST og VEST i fællesskab arbejder med.
Denne grønne omstilling er helt i Vestervangs ånd, og hilses velkommen. Så snart bestyrelsen ved noget mere, underrettes medlemmerne.

Der er problemer med belægningen i gårdrummet. Det gør at der er vandgennemsivning til de underlæggende garager og opbevaringsrum. Det er et problem vi sammen med VEST skal finde en løsning på. Bestyrelsen har undersøgt, hvad det koster at få udbedret. Det vil koste ca. 2 mio. kr.

Energiforbrugopgørelse

Der henvises til energiopgørelsen for 2022.

• Varmeforbrug: Der har været et mindre forbrug af varme i 2022 end i 2021. Der er ca. 15 % reduktion af varmeforbruget i begge huse samlet set.

• Regulering af varme gennemføres i henhold til de individuelle varmeopgørelser.

• Vandforbrug: Der har i 2022 været et mindre forbrug end i 2022 end i 2021. Der er ca. 10 % reduktion af vandforbruget i de to huse samlet set.

• Der er derudover ca. 10 % besparelse på foreningens strøm – altså den strøm der anvendes i fællesarealerne.

• Individuel vandmåling: Bestyrelsen arbejder fortsat med at få installeret individuelle vandmålere. Installationen sker oftest i forbindelse med renovering af lejligheder

Socialt

• Til fastelavn arrangerede det fælles festudvalg igen en hyggelig eftermiddag for både VEST og 
ØST. Der blevet sørget for fastelavnsboller, kaffe og the.

Endnu engang tak for indsatsen.

• Lystændningsfesten sidst i november 2022 var en stor succes. Ivans Gløgg blev nydt med velbehag og Pia, Elsebeth og Brit (ØST), Hanni, Lene og Annette (VEST) sørgede for at alle fik æbleskiver.

Stor tak for indsatsen

• Omkostningerne til begge arrangementer blev afholdt af Ejerforeningerne VEST og ØST.

• I sommeren 2022 holdt vi en sommerfest sammen med VEST (mod egenbetaling og tilskud fra begge ejerforeninger), i vores eget telt sat op i gården. Der var stor tilslutning med 80 deltagere. Det var en kæmpe succes. Der blev hygget og snakket på tværs af VEST og ØST.